Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari